Eisen goedgekeurde scholingen voor werken met 0–jarigen – bijlage V

Bijlage V – Behorend bij bijlage 13.1 Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker 

Voor een pedagogisch medewerker die werkt met 0-jarigen gaat per 1 januari 2025 een extra eis gelden. Naast een opleidingsachtergrond die kwalificeert voor de dagopvang.

Per 1 januari 2025 moeten alle beroepskrachten die werken met 0-jarigen bewijzen dat zij een scholing hebben gevolgd die goedgekeurd is door cao-partijen. Dat bewijs kan een diploma, certificaat, cijferlijst of studiepuntenoverzicht zijn.

Goedgekeurde scholingen

Op www.kinderopvang-werkt.nl staat de lijst met goedgekeurde scholingen.

Voor iedere goedgekeurde scholing geldt het volgende:

 • Bevat de leerdoelen specifieke scholing werken met 0-jarigen (zie verderop)
 • Heeft een studiebelasting van ten minste twintig uur
 • Leidt tot een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de leerdoelen zijn bereikt

De lijst met goedgekeurde scholingen kan de komende jaren groeien. Ook goedgekeurde scholingen die niet meer kunnen worden gevolgd, blijven op de lijst staan.

De cao-partijen kunnen besluiten een scholing van de lijst af te halen. Dat kan als de aanbieder van een scholing zich niet goed houdt aan de voorwaarden voor een goedgekeurde scholing. Voor een pedagogisch medewerker die zo’n scholing heeft gedaan, heeft dat geen gevolgen. Haar schriftelijk bewijs van de scholing blijft geldig. Zij hoeft dus niet opnieuw een scholing te doen om te mogen werken met 0-jarigen.

Leerdoelen specifieke scholing werken met 0-jarigen

De leerdoelen zijn uitgesplitst in kennis en vaardigheden:

Kennis van 0-jarigen:

 • de ontwikkeling van het babybrein en de invloed hiervan op het gedrag
 • de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • de mijlpalen gerelateerd aan de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkelingsgebieden
 • spel- en ontwikkelingsmaterialen die geschikt zijn voor 0-jarigen
 • de fysieke ontwikkeling.

Vaardigheden voor het werken met 0-jarigen:

 • kan 0-jarigen op een respectvolle manier verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby
 • kan (contact)initiatieven (verbale en non-verbale) van 0-jarigen herkennen en hierop adequaat reageren
 • kan tiltechnieken toepassen op een voor 0-jarige respectvolle en ergonomisch verantwoorde manier
 • kan inspelen op het individuele slaap- waakritme
 • kan interacties tussen baby’s onderling stimuleren en begeleiden
 • kan antwoorden geven op vragen van ouders over ontwikkeling en welbevinden
 • kan kansen signaleren, creëren en benutten om passende activiteiten, spel- en ontwikkelingsmaterialen aan te bieden.

Afspraken akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

In het IKK-akkoord is afgesproken dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vóór 1 januari 2025 hebben alle pedagogisch medewerkers die met 0-jarigen werken deze specifieke scholing gevolgd.

De cao-partijen ondersteunen werkgevers en werknemers om:

 • de scholing zoveel mogelijk gelijk te verdelen over de jaren vanaf 2018
 • en goede kwaliteit en effectiviteit te bereiken.

De cao-partijen houden jaarlijks bij hoe het staat met deze twee punten.

Informatie voor aanbieders van scholingen

Op www.kinderopvang-werkt.nl staat voor aanbieders het servicedocument Scholing werken met 0-jarigen. Met een toelichting op de procedure en de voorwaarden voor goedkeuring.

Scroll naar boven