Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker

Voor de functie van pedagogisch medewerker gelden opleidingseisen.

Welke opleidingsachtergrond dat moet zijn, hangt af van waar een pedagogisch medewerker werkt:

 • in dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang (bso);
 • in voorschoolse educatie (ve);
 • met 0-jarigen.

Pedagogisch medewerker in dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang

Er zijn meerdere mogelijkheden om aan deze kwalificatie-eis te voldoen:

 • Zij heeft een diploma5 dat kwalificeert

De lijst met diploma’s van beroepsopleidingen die kwalificeren staat in bijlage I. of

 • Zij heeft een diploma dat met aanvullend bewijs kwalificeert

De diploma’s van beroepsopleidingen waarbij een aanvullend bewijs vereist is, staan in bijlage I.

De lijst met aanvullende bewijzen staat op www.kinderopvang-werkt.nl. of

 • Zij heeft een beroepsopleiding nog niet afgerond en voldoet aan de volgende voorwaarden:

o Het gaat om een beroepsopleiding op niveau hbo-bachelor waarvan het diploma volgens bijlage I kwalificeert.

en

o Er is schriftelijk bewijs dat zij minimaal 75% van de studiepunten van de totale opleiding heeft behaald of is toegelaten tot het laatste studiejaar van de opleiding.

of

o Als zij alleen in de buitenschoolse opvang (bso) werkt: Er is schriftelijk bewijs dat zij minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding heeft behaald of is toegelaten tot het derde jaar van de opleiding.

of

 • Zij heeft een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een Nederlandse opleidingsachtergrond die kwalificeert

Er zijn twee manieren om die gelijkwaardigheid te bewijzen:

o met een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale DiplomaWaardering: www.idw.nl) of

o met een verklaring van DUO (www.duo.nl) of

 • Zij valt onder een overgangsregeling

Voor wie vóór of in 2018 werkte als pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster kan een overgangsregeling gelden. Er zijn drie overgangsregelingen.

Overgangsregeling modernisering kwalificatie-eis per 1 juli 2018

Een pedagogisch medewerker voldoet ook aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang (bso) als:

 • zij een opleidingsachtergrond heeft die tot 1 juli 2018 in de kwalificatie-eis stond

en

 • zij vóór 1 september 2018 werkte als pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster

en

 • zij direct vóór 1 september 2018 of daarna haar werk als pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster niet langer dan een jaar heeft onderbroken.

Deze overgangsregeling geldt ook voor een pedagogisch medewerker die in België en/of Duitsland werkzaam is (geweest) als beroepskracht in kinderopvang. Dit geldt als zij verder aan alle voorwaarden van de overgangsregeling voldoet.

In bijlage II staan de diploma’s die per 1 juli 2018 zijn vervallen.

Overgangsregeling harmonisatie kwalificatie-eisen pedagogisch medewerker en peuterspeelzaalleidster per 1 januari 2018

Een pedagogisch medewerker voldoet ook aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang (bso) als:

 • zij vóór 1 januari 2018 werkte als peuterspeelzaalleidster op basis van een diploma van:
  • een kunstzinnig vormende opleiding op niveau hbo-bachelor6
  • de opleiding Expressie door woord en gebaar
 • de Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer

en

 • zij na 1 januari 2018 haar werk als peuterspeelzaalleidster en/of pedagogisch medewerker niet langer dan een jaar heeft onderbroken.

Overgangsregeling wijziging kwalificatie-eis op 1 oktober 2018 bij een niet afgeronde beroepsopleiding

Een pedagogisch medewerker voldoet ook aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang (bso) als:

 • zij een niet afgeronde opleiding heeft die op 30 september 2018 voldeed aan de kwalificatie-eis

en

 • zij vóór 1 december 2018 werkte als pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster en
 • zij direct vóór 1 december 2018 of daarna haar werk als pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster niet langer dan een jaar heeft onderbroken.

In bijlage III staan de eisen die tot 1 oktober 2018 golden voor een niet afgeronde beroepsopleiding.

Vereist taalniveau per 1 januari 2025

Voor de functie van pedagogisch medewerker geldt per 1 januari 20257 een taaleis.

Een pedagogisch medewerker voldoet aan deze taaleis als zij kan bewijzen dat:

 • haar taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor de mondelinge taalvaardigheid of
 • haar taalniveau Nederlands op niveau B2 ligt voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren en spreken.

In bijlage IV staat met welk diploma, certificaat of ander schriftelijk bewijs zij het vereiste taalniveau kan aantonen.

Pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie (ve)

Voor een pedagogisch medewerker die werkt in voorschoolse educatie (ve) gelden aanvullende eisen. Naast een opleidingsachtergrond die voldoet voor de dagopvang en de peuteropvang is ook bewijs van specifieke ve-scholing en een bepaald taalniveau nodig.

 • Specifieke ve-scholing:

o Zij heeft één module8 gevolgd binnen een beroepsopleiding vanaf niveau mbo-3 over het verzorgen van voorschoolse educatie

of

o  Zij heeft een bewijs dat een scholing is afgerond:

 • met gunstig gevolg
 • die ten minste 12 dagdelen duurde
 • die specifiek gericht was op kennis en vaardigheden voor het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie

of

 • Zij is vóór 1 januari 2018 gestart met specifieke ve-scholing en heeft deze vóór 1 januari 2020 afgerond.
 • Taalniveau Nederlands9 10:

Een pedagogisch medewerker voldoet aan de taaleis voor voorschoolse educatie als zij kan bewijzen dat :

 • haar taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor de mondelinge taalvaardigheid en lezen of
 • haar taalniveau Nederlands op niveau B2 ligt voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren, spreken en lezen.

In bijlage IV staat meer informatie over deze taaleis en hoe het taalniveau kan worden aangetoond.

Pedagogisch medewerker die werkt met 0-jarigen

Voor een pedagogisch medewerker die werkt met 0-jarigen gaat per 1 januari 2025 een extra eis gelden. Naast een opleidingsachtergrond die kwalificeert voor de dagopvang.

Per 1 januari 2025 moeten alle beroepskrachten die werken met 0-jarigen bewijzen dat zij een scholing hebben gevolgd die goedgekeurd is door cao-partijen. Dat bewijs kan een diploma, certificaat, cijferlijst of studiepuntenoverzicht zijn.

Meer informatie over de goedgekeurde scholingen staat in bijlage V.

Op www.kinderopvang-werkt.nl staat de lijst met goedgekeurde scholingen.

 

5. Bij hbo-opleidingen wordt een diploma ook wel getuigschrift of graad genoemd.

6. Dit is een docentenrichting binnen kunstonderwijs of een kunstzinnige richting binnen een lerarenopleiding.

7. Taaleis uit Wet IKK.

8. Module betekent hier: een herleidbaar onderdeel binnen een beroepsopleiding. Voorbeelden zijn een vak, werkproces, kerntaak, mbo-keuzedeel, minor, studiepunten en aantekening op diploma.

9. Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

 10. In de G37 en G86 gemeenten geldt het vereiste taalniveau voor voorschoolse educatie sinds 1 augustus 2017. En in de overige gemeenten sinds 1 augustus 2019.

 

Scroll naar top