Diploma’s die per 1 juli 2018 zijn vervallen – bijlage II

Bijlage II, Behorend bij bijlage 13.1 Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker 

Hieronder staat de lijst met diploma’s (Bij hbo-opleidingen wordt een diploma ook wel getuigschrift of graad genoemd) die:

  • tot 1 juli 2018 in de diplomalijst stonden voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang (bso) en daarna niet meer;
  • tot 1 juli 2018 in de diplomalijst stonden voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang (bso) en daarna alleen nog in de diplomalijst voor de buitenschoolse opvang (bso).

De lijst met vervallen diploma’s is van belang voor pedagogisch medewerkers die onder de Overgangsregeling modernisering kwalificatie-eis per 1 juli 2018 vallen. De tekst van de overgangsregeling staat in bijlage 13.1.

Valt iemand niet onder deze overgangsregeling? Een deel van de diploma’s die per 1 juli 2018 zijn vervallen kwalificeert nog wel met bepaald aanvullend bewijs. Zie de diplomalijst in bijlage I.

In onderstaande diplomalijst worden twee codes gebruikt: a en b. Deze betekenen het volgende:

a. stond tot 1 juli 2018 in de diplomalijst als kwalificerend voor de dagopvang

b. stond tot 1 juli 2018 in de diplomalijst als kwalificerend voor de buitenschoolse opvang (bso).

Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen. En het diploma moet zijn behaald bij een onderwijsinstelling die aan de volgende eisen voldoet:

  • De eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt of
  • De eisen die de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt of
  • De eisen die de vroegere Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de vroegere Wet op het hoger beroepsonderwijs (WHBO) stelden aan het middelbaar beroepsonderwijs en aan het hoger beroepsonderwijs
Diploma’s die per 1 juli 2018 zijn vervallen (a = voor dagopvang, b = voor bso)
DiplomaCode
  
Mbo niveau 3 
Kinderverzorgstera, b
Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzendinga, b
Sociaal Dienstverlenera, b
Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)a, b
Verzorgende beroepena, b
Verzorgende Individuele gezondheidszorga, b
Verzorging langa, b
  
Mbo niveau 4 
Activiteitenbegeleidera
Activiteitenbegeleidinga
Agogisch Werka
Akte hoofdleidster kleuteronderwijsa
Akte Kleuterleidster Aa
Akte Kleuterleidster Ba
Arbeidstherapiea
A-Verpleegkundigea, b
B-Verpleegkundigea, b
Cultureel Werka
Inrichtingswerka
Kinderbescherming Aa, b
Kinderbescherming Ba, b
Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland)a
Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhema
Kultureel Werka
Residentieel werka
Sociaal Agogisch IIa
Sociaal Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel werka
Sociaal Cultureel Werka
Sociaal Dienstverlenera, b
Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverleninga
Sociaal-cultureel Werker (SCW)a
Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2)a
Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI of SA1)a, b
Verdere Scholing in Dienstverband (VSID), richting kinderdagverblijvena, b
Verpleegkundea, b
Verpleegkunde Aa, b
Verpleegkunde Ba, b
Verpleegkunde Za, b
Verpleegkundigea, b
Verplegende (VP)a, b
Verpleging (VP)a, b
Z-Verpleegkundigea, b
  
Hbo Associate Degree 
Onderwijsondersteuner Omgangskundea
  
Hbo bachelor 
Activiteitenbegeleidinga
Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)a
Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)a
Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijsa
Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)a
Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)a
Akte van bekwaamheid NXXa
Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)a
Creatieve therapie (via Mikojel)a
Cultureel Werka
Culturele en Maatschappelijke Vorminga
Docent Dansa
Docent Dramaa
Educatieve therapie (van Mikojel)a
en volksontwikkeling 
Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorminga
Inrichtingswerka
Jeugdwelzijnswerka
Kreatief edukatief Werka
Kultureel Werka
Lerarenopleiding Omgangskundea
Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskundea
Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkundea
Maatschappelijk Werka, b
Maatschappelijk Werk en Dienstverleninga, b
Pedagogiek MO Aa
Verpleegkundea, b

Scroll naar boven