Bijlage VI – Branche-erkende scholingen pedagogiek en coaching

Behorend bij bijlage 13.2 Kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach 

Branche-erkende scholingen voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach

Op Kinderopvang-Werkt staat de lijst met branche-erkende scholingen in pedagogiek kinderen 0-13 jaar en in coaching.

Voor iedere branche-erkende scholing geldt het volgende:

 • Is goedgekeurd door cao-partijen
 • Bevat de leerdoelen pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of de leerdoelen coaching (zie verderop)
 • Leidt tot een certificaat waaruit blijkt dat de leerdoelen zijn bereikt.

De lijst met branche-erkende scholingen kan de komende jaren groeien. Ook branche-erkende scholingen die niet meer kunnen worden gevolgd, blijven op de lijst staan.

Cao-partijen kunnen besluiten een scholing van de lijst af te halen. Dat kan als de aanbieder van een scholing zich niet goed houdt aan de voorwaarden voor een branche-erkende scholing. Voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en voor de pedagogisch coach die zo’n scholing heeft gedaan, heeft dat geen gevolgen. Haar certificaat van de scholing blijft geldig.

Leerdoelen branche-erkende scholing voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach

Scholing voor pedagogiek 0-13 jaar

De leerdoelen van een branche-erkende scholing in pedagogiek 0-13 jaar zijn:

 • Kennis van pedagogiek kinderopvang 0-13 jaar, waaronder de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven en de pedagogische kaders kinderopvang
 • Kennis van de zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten & uitleggen, structuur & continuïteit, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 • Kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang
 • Vaardigheid van vertalen pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker
 • Kennis van en vaardigheid in observatietechnieken en registreren hiervan.

Scholing voor coaching

De leerdoelen van een branche-erkende scholing in coaching zijn:

 • Kent en beheerst verschillende gesprekstechnieken
 • Is in staat tot het herkennen en erkennen van verschillende leerstijlen bij medewerkers
 • Heeft kennis van en hanteert feedbackregels
 • Kan ontwikkelingsgerichte feedback geven aan medewerkers
 • Is in staat een vertrouwensband met medewerkers op te bouwen en te onderhouden
 • Zet mogelijkheden en kwaliteiten van de medewerkers zo optimaal mogelijk in
 • Kan confronteren – een spiegel voorhouden
 • Is in staat om op een transparante wijze medewerkers te coachen binnen een hiërarchische relatie
 • Kan knelpunten en/of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers signaleren en kan coachingsbehoeften achterhalen
 • Kan een (individueel/groepsgericht) coachingsplan opstellen
 • Weet hoe de kwaliteit van het functioneren van medewerkers te bewaken en dit te bespreken met de leidinggevende.

Informatie voor aanbieders van scholingen

Op Kinderopvang-Werkt staat voor aanbieders het Servicedocument branche-erkende scholing. Met een toelichting op de procedure en de voorwaarden voor branche-erkenning.

Scroll naar boven