Kwalificatie-eis bemiddelingsmedewerker gastouderbureau

Voor de functie van bemiddelingsmedewerker gastouderbureau is een opleidingsachtergrond vereist conform A of B.

 • Een diploma, EVC-certificaat, IDW-waardering of DUO-verklaring, of bewijs van specifiek aangeduid minimumomvang van de diploma-eisen van een van de opleidingen volgens A1, A2 of A3.

A1        Een diploma of een daaraan gelijkgesteld EVC-certificaat van een van de volgende opleidingen:

Mbo

Beroepsopleidingen conform de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en voorgangers binnen MBO/MDGO/MHNO/MSPO/Leerlingwezen/brancheopleiding:

 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk (AW)
 • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • Akte Kleuterleidster A
 • Akte Kleuterleidster B
 • Arbeidstherapie (AT)
 • Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
 • Brancheopleiding Leidster Kinderopvang
 • CIOS algemeen sportleider/ster
 • Coördinator buurt, sport en onderwijs
 • Coördinator sport- en bewegingsagogie
 • Coördinator sport, bewegen en gezondheid
 • Coördinator sportinstructie, training en coaching
 • Cultureel werk (CW)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland
 • Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem
 • Kultureel werk (KW)
 • Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB)
 • Onderwijsassistent
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg
 • Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker 3 kinderopvang
 • Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
 • Pedagogisch werker 4 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker niveau 3
 • Pedagogisch Werker niveau 4
 • Residentieel Werk (RW)
 • Sociaal Agogisch II
 • Sociaal-Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel werk
 • Sociaal Agogisch II (mbo-sa II), richting (semi-) residentiele hulpverlening
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal-cultureel Werker (SCW)
 • Sociaal Pedagogisch Werk (SPW, lang of onder WEB)
 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
 • Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2)
 • Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
 • Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog
 • Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach
 • Sport en bewegingsleider (niveau 3 en 4)
 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)

Hbo

Beroepsopleiding conform de WHW (Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs) of de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs:

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Childcare (Associate Degree)
 • Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)
 • Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)ers op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Jeugdwerker (Associate Degree)
 • Kinderopvang (Associate Degree)
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kreatief Edukatief Werk
 • Kultureel Werk
 • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
 • Kunstzinnige therapie
 • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Leraar lichamelijke opvoeding (ALO)
 • Lerarenopleiding Omgangskunde
 • Lerarenopleiding Pedagogiek
 • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/huishoudkunde
 • Muziektherapie
 • Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn (Associate Degree)
 • Onderwijsondersteuner Omgangskunde (Associate Degree)
 • Onderwijsondersteuner Zorg & Welzijn (Associate Degree)
 • Pedagogical Educational Assistant (Associate Degree)
 • Pedagogiek (HBO-bachelor)
 • Pedagogische Academie
 • Pedagogisch Educatief Medewerker (Associate Degree)
 • Pedagogisch Educatief Professional (Associate Degree)
 • Pedagogisch management kinderopvang
 • Pedagogisch Professional Kind en Educatie (Associate Degree)
 • Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Sociaal kunstzinnige therapie
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context (Associate Degree)
 • Social Educational Care
 • Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
 • Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker
 • Social Work, programma Social Educational Care
 • Sport en Bewegen
 • Sport- en bewegingseducatie
 • Sport, Gezondheid en Management (Associate Degree)
 • Sport, Gezondheid en Management (HBO-bachelor)
 • Sportkunde
 • Toegepaste Psychologie met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Vaktherapie

A2         Een nog niet afgeronde beroepsopleiding indien sprake is van:

 • Een opleiding op hbo-niveau zoals genoemd onder A1, met uitzondering van Associate Degree opleidingen

en

 • Een schriftelijk bewijs dat minimaal 75% van de studiepunten van de totale opleiding is behaald of een schriftelijk bewijs van toelating tot het laatste studiejaar van de opleiding (overgangsbewijs).

A3        Een buitenlands diploma als uit een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale DiplomaWaardering: www.idw.nl) of een verklaring van DUO (www.duo.nl blijkt dat het diploma gelijkwaardig is aan A1 of A2.

 • Een diploma, EVC-certificaat, IDW-waardering of DUO-verklaring van een opleiding op minimaal mbo niveau 3 (mbo 3, mbo 4, hbo of wo) of bewijs van specifiek aangeduid minimumomvang van een opleiding op minimaal mbo niveau 4

(mbo 4, hbo of wo), volgens B1, B2 of B3, alleen in combinatie met een bewijs van pedagogische component*:

B1        Bewijs van pedagogische component* plus een diploma of een daaraan gelijkgesteld EVC-certificaat van een opleiding op minimaal mbo-niveau 3 (mbo 3, mbo 4, hbo of wo).

B2        Bewijs van pedagogische component* plus een nog niet afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau 4 (mbo 4, hbo of wo) indien minimaal 75% van de diploma-eisen aantoonbaar zijn behaald (bewijs: overgangsbewijs naar vierde leerjaar, 75% studiepunten, 75% van de kerntaken of 75% van de deelkwalificaties).

B3        Bewijs van pedagogische component* plus een buitenlands diploma als in een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale DiplomaWaardering: www.idw.nl) of in een DUO-verklaring staat dat het diploma gelijkwaardig is aan B1 of B2.

 • Bewijs van pedagogische component is:

 Mbo-niveau:

Diploma, (EVC-)certificaat, verklaring, diplomawaardering IDW, DUO-verklaring of cijferlijst van opleiding op minimaal mbo niveau 3 waaruit blijkt dat een vak/deelkwalificatie, kerntaak of werkproces is behaald met een van de volgende termen in naam: pedagogiek, pedagogisch, ontwikkelingspsychologie, kind, kinderopvang, peuter, opvoeden/opvoeding, didactiek, didactisch, methodische vaardigheden, onderwijs, lesgeven.

Hbo- en wo-niveau:

Graad, diploma, (EVC-)certificaat, verklaring, diplomawaardering IDW, DUO-verklaring, cijferlijst, behaald vak of studiepunten voor onderdeel waarin een van de volgende termen terugkomt in naam: pedagogiek, pedagogisch, ontwikkelingspsychologie, kind, kinderopvang, peuter, opvoeden, opvoeding, didactiek, didactisch, methodische vaardigheden, onderwijs, lesgeven.

Door CPION erkende post-initiële opleidingen (Registeropleidingen):

Diploma, verklaring, certificaat, cijferlijst, behaald vak of studiepunten voor onderdeel waarin van de volgende termen terugkomt in naam: pedagogiek, pedagogisch, ontwikkelingspsychologie, kind, kinderopvang, peuter, opvoeden, opvoeding, didactiek, didactisch, methodische vaardigheden, onderwijs, lesgeven.

Overig:

Branche-erkende post-initiële opleiding pedagogische component bemiddelingsmedewerker gevolgd bij KNGO, NCOI, ISBW, ROC Amsterdam en Vyvoj.

Overgangsregeling

Een bemiddelingsmedewerker gastouderbureau met een opleidingsachtergrond die per 1 oktober 2018 is vervallen als kwalificerende opleidingsachtergrond en die vóór 1 december 2018 als zodanig werkzaam is (geweest) al dan niet met een onderbreking van één jaar of minder, direct voorafgaand aan 1 november 2018, voldoet aan de kwalificatie-eis voor de functie van bemiddelingsmedewerker gastouderbureau. Dit geldt ook bij een onderbreking van één jaar of minder na 1 december 2018.

Scroll naar boven