Inzet beroepskrachten in opleiding

Inzet van beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires

Er is een maximale verhouding tussen pedagogisch medewerkers, en beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires met betrekking tot hun formatieve inzet.

Formatieve inzet betekent dat de beroepskracht-in-opleiding of stagiair geheel of gedeeltelijk meetelt in de berekening van de BKR.

Huidige afspraken

In de huidige cao-afspraken (CAO 2016-2017) is formatieve inzet onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor de beroepskracht-in-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) in afstemming met de stagebegeleider bij het ROC. Ook de stagiair (beroepsopleidende leerweg) kan onder bijzondere omstandigheden (ziekte, vakantie) beperkt formatief ingezet worden.

Daarnaast kunnen beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires boven-formatief worden ingezet, als extra ondersteuning. Mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan, zoals verantwoorde kinderopvang en voldoende en kwalitatief goede begeleiding.

Afspraken Akkoord IKK

Het aandeel van het aantal beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires dat formatief wordt ingezet is niet groter dan een derde van het personeelsbestand aan pedagogisch medewerkers op een kindercentrum. Daarnaast kunnen beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires nog steeds boven-formatief worden ingezet, als extra ondersteuning.

De voorwaarden waaronder beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires mogen worden ingezet als pedagogisch medewerker, worden in de cao (vanaf 2018) verder uitgewerkt.

    Scroll naar boven